KONGRES 2024

Instrukcije za slanje sažetaka za poster prezentacije

Sažetke je NEOPHODNO poslati elektronski, putem onlajn sistema za podnošenje apstrakata do zadatog roka. Sažeci mogu biti napisani na srpskom ili engleskom jeziku (za međunarodne učesnike). Prilikom slanja sažetaka izaberite odgovarajuću kategoriju/naučnu temu kojoj sažetak pripada.
Font: Times Nev Roman, Veličina fonta: 11; Prored: 1.0.

Obavezni delovi sažetka:
1. Naslov: Naslov sažetka je ograničen na 30 reči i mora biti napisan velikim slovima (npr. OVO JE NASLOV MOG SAŽETKA).
2. Autori: Za jedan sažetak može se prijaviti do 10 autora sa tačno navedenim imenima i prezimenima (uključujući prezentujućeg autora čije ime mora biti podebljano).
3. Kontakt podaci prezentujućeg autora ili autora za korespondenciju: (važeća e-mail adresa)
4. Afilijacije: Molimo navedite afilijacije autora sažetaka koristeći odgovarajuču numeraciju.
5. Tekst sažetka uključujući ključne reči: Maksimalan dozvoljeni broj reči je 300. Nisu dozvoljene tabele ili grafikoni. Struktura teksta sažetka je slobodna i zavisi od vrste sažetka (prikazi slučaja/eva, originalne studije, pregledi literature). Tekst sažetka originalnih studija mora biti strukturisan na sledeći način: Uvod; Metode; Rezultati; Zaključci. Predlaže se da dodate 3-5 ključnih reči na kraju teksta sažetka.
6. Teme sažetaka: Cerebrovaskularne bolesti, Glavobolja i bol, Neurointenzivna nega / urgentna neurologija, Neuromišićne bolesti, Neurodegenerativne bolesti/Bolesti poremećaja pokreta, Demencije, Neuroinflamacija/demijelinizaciona oboljenja, Epilepsija, Dečja i razvojna neurologija, Granične oblasti (Neurohirurgija, Neurooftalmologija, Neurootologija, Neurofiziologija, Rehabilitacija), Ostalo/Razno.

Društvo neurologa Srbije

20. kongres Društva neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

14 - 16. novembar 2024, Beograd

KONGRES 2024

Registracija

Na sledećem linku se možete registrovati za 20. kongres Društva neurologa Srbije putem on-line forme.

KONGRES 2024

Prijava radova

Prijavite i pošaljite Vaše apstrakte za 20. kongres Društva neurologa Srbije putem on-line forme na sledećem linku.

KONGRES 2024

Program kongresa

Pogledajte i preuzmite Program 20. kongres Društva neurologa Srbije putem sledećeg linka.